Natuur & omgeving in Overijssel

Varen in Overijssel

Natuur & omgeving in Overijssel

Eén met de natuur

Natuur & omgeving

Buiten zijn, de hele dag; dat wilt u vanzelf wanneer u in Overijssel bent. Daar is grenzeloze natuur, die u kunt zién, die u echt kunt beleven.

Dat doet u op de fiets, langs zwanen en zwarte sterns, langs trilveen en kraggen, drijvende eilandjes van riet. Dat doet u varend door het moeraslandschap in het schitterende ochtendlicht en dat doet u wandelend door het afwisselende bosgebied van de Woldberg.

De Weerribben

Smalle stroken land en water die elkaar afwisselen. Tussen het riet houden roerdomp, karekiet en rietzanger zich schuil. De wilde eend, smient, taling, waterhoen en fuut laten zich rustig bekijken op de plassen en weren.

Wanneer rietkragen verdroogd en verbost zijn, haalt Staatsbosbeheer de bovenste laag weg voor meer open water. Hiervan is bijvoorbeeld de zeldzame grote vuurvlinder afhankelijk. Hij legt zijn eitjes op het blad van de waterzuring. In een plas midden in een moerasbos ligt De Kloosterkooi. Deze eendenkooi laat iets zien van deze vroegere broodwinning uit de natuur.

De Weerribben is in alle seizoenen veelkleurig: van weelderig groen in de zomer tot ijsblauw en verstild in de winter.


Bezoekerscentrum De Weerribben
Hoogeweg 27
8376 EM Ossenzijl
0561-477272

www.staatsbosbeheer.nl

De Wieden

Meren en kolkjes, langzaam dichtgroeiende sloten en geheimzinnige moerasbossen. In de uitgestrekte rietlanden leven rietgors, baardmannetje en roerdomp. En dan zijn er nog de vlinders, libelles, ringslangen, en de otters.

De plassen en meren van De Wieden zijn de restanten van stormvloeden en erosie door de golven van de Zuiderzee. Net als de turfstekers vroeger, maakt Natuurmonumenten regelmatig nieuw open water in De Wieden, belangrijk voor de otter en andere soorten. Hierdoor begint het proces van verlanding opnieuw en kan trilveen ontstaan.

De Wieden is in alle seizoenen kleurrijk: van gele lis en witte waterlelie in de lente tot het brons van rietvelden in de herfst.

Bezoekerscentrum De Wieden
Beulakerpad 1
8326 AH Sint Jansklooster
0527-246644

www.natuurmonumenten.nl

De Woldberg en De Eese

Het bosgebied van De Woldberg en De Eese, vlak boven Steenwijk op het hoogste punt in het glooiende landschap, wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Vanaf de 24 meter hoge uitkijktoren heeft u een prachtig overzicht over een groot deel van het Steenwijkerlandse landschap. Aan de voet van de toren kunt u wat drinken.

Bos, heide, ven
De hoogteverschillen, het bos, de lanen en de verschillende landschapselementen - houtwallen en holle weggetjes, graslandjes en een hoogveenvennetje, weilanden en heide - maken dit een afwisselend gebied met een overdadige flora en fauna.
U kunt wandelen over paden en lanen, fietsen over het netwerk van fietspaden, en paardrijden. Aan de aanwezigheid van een voormalige jachthuis, St. Hubert, het landhuis en de rentmeesterswoning ziet u dat De Eese een landgoed is.

www.staatsbosbeheer.nl

Hoge land van Vollenhove

Het Hoge Land van Vollenhove ligt op een stuwwal bij Barsbeek en Heetveld, die ontstaan is in de voorlaatste ijstijd. Het gebied bestaat uit enkele verspreid liggende bospercelen en houtwallen. De hoogteverschillen zijn goed zichtbaar en vanaf het Hoge Land is het uitzicht over De Wieden prachtig.

Oude en nieuwe natuur
In dit natuurgebied staan her en der oude essenstoven. De afgeknotte stammen van essen waarvan bewoners jarenlang het jonge hout afzaagden. Zij gebruikten dit voor gereedschap, afrastering of als brandhout. Sommige stoven hebben een diameter van wel twee meter.

Appelvink, havik en buizerd gebruiken de dichte struiken in de houtwallen huizen gebruiken als rustplaats. Ook kunt u er veel vlindersoorten vinden, het koevinkje bijvoorbeeld. Op de open wildakker in het gebied ziet u ouderwetse akkerkruiden zoals korenbloem, gele ganzenbloem en klaproos staan.

Bezoekerscentrum De Wieden
Beulakerpad 1
8326 AH Sint Jansklooster
0527-246644

www.natuurmonumenten.nl

Houtwallenlandschap rond Paasloo

Het hooggelegen houtwallenlandschap in de noordwesthoek van WaterReijk is eeuwenoud. Zuidwaarts van Paasloo en Basse loopt het land geleidelijk af richting De Weerribben en de polders. Noordwaarts reikt de helling van de stuwwal tot aan De Linde.

Hakhoutbosjes en holle zandwegen
Hier sieren hakhoutbosjes en holle zandpaden het landschap. In de slingerende houtwallen ziet u grote, oude essenstoven. Verder groeien er inheemse soorten als iep, meidoorn, hulst en de in het voorjaar schitterend bloeiende krentenboompjes. Een plek waar veel dieren leven en schuilen.
Tussen de houtwallen stond eeuwenlang het vee te grazen. Pas in de 20e eeuw werden ze grotendeels vervangen door prikkeldraad. Des te unieker is het landschap dat u nu nog kunt zien. Om het in stand te houden is snoei om de paar jaar nodig. Het zijn meestal de boeren die dit op zich nemen.

Nationaal Park Weerribben-Wieden

Nationaal Park Weerribben Wieden vormt het belangrijkste laagveenmoerasgebied van Noordwest-Europa. Het uitzicht, de lichtval in het water, de kleuren, de rust… dat maakt elk plekje in het Nationaal Park uniek. En natuurlijk de vele bijzondere en zeldzame planten en dieren, die door de unieke combinatie van landschapstypes worden aangetrokken.

Dit landschap, van weren, petgaten, grotere ‘wijden’ (wieden) en ribben, is ontstaan door de afgraving van veen voor turfwinning. Tot in het begin van de 20e eeuw was turf een belangrijke brandstof. Het veen werd op smalle stroken land te drogen gelegd, de ribben of legakkers.
In de hooilanden groeien de echte koekoeksbloem en orchideeën. In de sloten en weren komen allerlei waterplanten voor: waterlelie, gele plomp, lisdodde, krabbescheer, diverse soorten zegge, en… riet.

Bezoekerscentrum De Wieden
Beulakerpad 1
8326 AH Sint Jansklooster
0527-246644

Bezoekerscentrum De Weerribben
Hoogeweg 27
8376 EM Ossenzijl
0561-477272

www.np-weerribbenwieden.nl

Nationaal Landschap IJsseldelta

Nationaal Landschap IJsseldelta is een ‘liefhebberslandschap’. Dat geldt vooral voor de poldergebieden; je moet er van (leren) houden. De IJsseldelta heeft de liefhebbers veel te bieden.

Het raamwerk van het Nationaal Landschap IJsseldelta -de IJssel, het Zwarte Water, en het Zwarte Meer met de historische stadjes- biedt hierbij grote kansen. De partners zien dit als de ruggengraat voor het geleidelijk vergroten van de toegankelijkheid van het Nationaal Landschap IJsseldelta als geheel. Onder andere door het uitbreiden van routestructuren en het samenstellen van arrangementen groeit de basis voor een verbeterde beleving van de IJsseldelta. In de verwachting dat nog vele liefhebbers - zowel van binnen als buiten de regio – de IJsseldelta komen ontdekken.

Het Nationaal Landschap IJsseldelta is relatief nieuw. Dat wil zeggen: de erkenning van dit gebied als Nationaal Landschap door het Rijk in 2005. De IJsseldelta is daarmee één van de twintig Nationale Landschappen die ons land telt. De erkenning betekent dat er veel staat te gebeuren in de regio. Zo wordt er hard gewerkt aan een ontwikkelingsprogramma, waarin we uitwerken hoe we gezamenlijk met dit gebied zullen omgaan. Rekening houdend met de natuurlijke en cultuurhistorische unieke eigenschappen van de IJsseldelta.

Meer informatie op www.nlijsseldelta.nl

Bootverhuurders in Overijssel

Vertrouwde HISWA bootverhuurders

Boot huren zonder vaarbewijs, geen reserveringskosten én alle boten goed verzekerd!